Zasady i warunki

WWW.ETBSPAIN.COM (?nasza strona internetowa?) jest obsługiwany przez ETB Group Ltd, założoną i zarejestrowaną w Anglii i Walii spółkę o numerze 12567087, której siedziba znajduje się pod adresem 346 Lordship Lane, London, N17 7QX, prowadzącą działalność handlową jako ETB London, Lokoom i ETB Spain, znaną wspólnie jako Grupa ETB (?my?, ?my?, ?our?).

ETB Group jest wielobranżową agencją nieruchomości. Są to warunki korzystania z naszej strony internetowej. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, prosimy o e-mail hello@chrisa47.sg-host.com lub zadzwoń do nas na 00442039762443.


KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, ZGADZASZ SIĘ NA TE WARUNKI.

 

SPIS TREŚCI

 1. Niniejsze warunki użytkowania
 2. Istnieją inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Ciebie
 3. Możemy wprowadzić zmiany do tych warunków
 4. Możemy wprowadzać zmiany na naszej stronie internetowej
 5. Możemy zawiesić lub wycofać naszą stronę internetową
 6. Musisz zachować bezpieczeństwo danych dotyczących Twojego konta
 7. Jak możesz korzystać z materiałów na naszej stronie internetowej
 8. Nie należy polegać na informacjach zawartych na naszej stronie
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których zamieszczamy linki
 10. Użytkownik-generowane treść nie jest przez nas zatwierdzony
 11. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Ciebie
 12. Jak możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe
 13. Przesyłanie treść na naszą stronę internetową
 14. Nie odpowiadamy za wirusy i nie wolno ich wprowadzać
 15. Zasady umieszczania linków na naszej stronie
 16. Prawo właściwe i jurysdykcja

 

 1. NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA
  • Korzystając z naszej strony internetowej, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie wyrażasz zgody, musisz nie korzystania z naszej strony internetowej.
  • Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków w celu wykorzystania ich w przyszłości.

 

 1. ISTNIEJĄ INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA

 

 1. MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW
  • Niniejszy Regulamin został ostatnio zaktualizowany w dniu 28. Sierpień 2020 r.
  • Regularnie sprawdzamy nasze warunki użytkowania i możemy od czasu do czasu zmieniać te warunki. Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać z naszej strony internetowej, sprawdź, czy rozumiesz warunki użytkowania, które mają zastosowanie w danym momencie.

 

 1. MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
  • Możemy aktualizować i zmieniać naszą stronę internetową od czasu do czasu, aby odzwierciedlić zmiany w naszych usługach, produktach, potrzebach użytkowników i naszych profesjonalistów biznesowych.
  • Postaramy się powiadomić Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich większych zmianach.

 

 1. MOŻEMY ZAWIESIĆ LUB WYCOFAĆ NASZĄ STRONĘ
  • ETBSPAIN.COM jest udostępniany nieodpłatnie. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa lub jakiekolwiek treści na niej zawarte, będą zawsze dostępne lub będą nieprzerwane. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej strony internetowej z powodów biznesowych i operacyjnych.
  • Postaramy się powiadomić Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu lub wycofaniu.
  • Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, że każdy, kto uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, jest świadomy tych warunków, a także innych obowiązujących warunków korzystania z naszej strony internetowej, oraz że je przestrzega.

  

 1. NALEŻY ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH DOTYCZĄCYCH KONTA
  • Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować te informacje jako poufne. Należy nie ujawnić je jakiejkolwiek stronie trzeciej.
  • Grupa ETB ma prawo do dezaktywacji kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła (wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas) w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie przestrzegał któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.
  • Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty, zna Twój kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie powiadomić nas na adres hello@chrisa47.sg-host.com lub zadzwoń pod numer 00442039762443.

 

 1. JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
  • Grupa ETB jest właścicielem/licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w ETBSPAIN.COM i w materiałach na nim publikowanych. Prace te są chronione przez prawa autorskie i traktaty na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.
  • Możesz zwrócić uwagę innych osób w Twojej organizacji na treści zamieszczone na naszej stronie.
  • Możesz wydrukować jedną kopię, a także pobrać fragmenty dowolnych stron z naszej strony internetowej do użytku osobistego. Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej strony internetowej z naruszeniem niniejszych Warunków, Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej zostanie natychmiast przerwane i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które zrobiłeś.
  • Musisz nie modyfikowania w jakikolwiek sposób papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane.
  • Musisz nie wykorzystywać ilustracji, zdjęć, grafik, sekwencji wideo lub audio w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu. ETB Group jest autorem treści zamieszczonych na naszej stronie internetowej.
  • Musisz nie wykorzystywać jakiejkolwiek części zawartości naszej strony internetowej do celów komercyjnych bez uzyskania licencji na to od nas lub naszych licencjodawców.

 

 1. NIE NALEŻY POLEGAĆ NA INFORMACJACH ZAWARTYCH NA NASZEJ STRONIE
  • Zawartość ETBSPAIN.COM jest dostarczana wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji; nie jest ona przeznaczona do udzielania porad, na których należy polegać. Należy uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych na naszej stronie.
  • Mimo że dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na naszej stronie internetowej, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych), że zawartość naszej strony internetowej jest dokładna, kompletna lub aktualna.

 

 1. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRONY, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI
  • W przypadku, gdy nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. ETB Group nie ma kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i takie linki nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie przez nas tych stron lub informacji, które można z nich uzyskać.

 

 1. TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
  • W przypadku, gdy ETB Group zezwoli innym użytkownikom na umieszczanie informacji i materiałów na naszej stronie internetowej, potwierdzamy, że te informacje i materiały nie będą przez nas weryfikowane ani zatwierdzane. W związku z tym wszelkie poglądy wyrażone przez innych użytkowników w naszej witrynie nie będą reprezentować poglądów ani wartości Grupy ETB.
  • Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał złożyć skargę na informacje i materiały zamieszczone przez innych użytkowników, skontaktuj się z nicola@etb.group.
  • Jeśli w jakimkolwiek momencie skorzystasz z funkcji, która pozwala Ci przesłać treść na naszą stronę internetową lub nawiązać kontakt z innymi użytkownikami naszej strony, musisz przestrzegać standardów treści określonych w niniejszym Regulaminie i wszystkich innych politykach na naszej stronie.
  • Użytkownik gwarantuje, że każdy taki wkład jest zgodny z tymi standardami oraz że będzie odpowiedzialny wobec ETB Group i zabezpieczy nas przed odpowiedzialnością za naruszenie tej gwarancji. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia gwarancji.
  • Wszelkie treści, które przesyłasz do ETBSPAIN.COM będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone.
  • Zachowujesz wszystkie prawa własności do treści, które przesyłasz na naszą stronę internetową, ale udzielasz nam ograniczonej licencji na używanie, przechowywanie i kopiowanie tej treści oraz na rozpowszechnianie i udostępnianie jej osobom trzecim.
  • Musisz nie zamieszczać na naszej stronie internetowej jakichkolwiek niedozwolonych treści (w tym między innymi treści nieprzyzwoitych, nielegalnych, obscenicznych lub pornograficznych). Jeśli uznamy, że Twój post narusza niniejszą klauzulę 10.7, Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej natychmiast ustanie.
  • Mamy prawo do usunięcia każdego postu zamieszczonego na naszej stronie internetowej, jeśli naszym zdaniem nie spełnia on standardów treści określonych w naszym Regulaminie i wszystkich innych zasadach obowiązujących na naszej stronie.
  • ETB Group ma również prawo ujawnić Twoją tożsamość każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że jakakolwiek treść opublikowana lub przesłana przez Ciebie do naszej witryny, stanowi naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i wykonanie kopii zapasowej swojego

 

 1. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  • Niezależnie od tego, czy jesteś konsumentem czy przedsiębiorcą użytkownik:
   • Nie wyłączamy ani nie ograniczamy, w żaden sposób, naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, w przypadku gdy byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, a także za oszustwo lub fałszywe przedstawienie.
   • Różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności wynikającej z dostarczenia jakiegokolwiek produktu lub usługi do użytkownika.
  • Jeśli jesteś przedsiębiorcą użytkownik:
   • Grupa ETB wyłącza wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do ETBSPAIN.COM lub jakichkolwiek treści na nim.
   • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, wynikające z lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej strony internetowej, lub korzystania, lub polegania na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na naszej stronie internetowej.
   • W szczególności ETB Group nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów; przerwę w działalności; utratę przewidywanych oszczędności, możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; ani za żadne pośrednie lub wtórne straty lub szkody.
  • Jeśli jesteś konsumentem użytkownik:
   • Proszę pamiętać, że udostępniamy naszą stronę internetową tylko do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie do korzystania z naszej strony internetowej w jakichkolwiek celach komercyjnych lub biznesowych oraz że nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za przerwę w działalności gospodarczej, utratę zysków, utratę działalności gospodarczej lub utratę możliwości biznesowych.
   • Jeśli wadliwe treści cyfrowe, które dostarczyliśmy, uszkodzą urządzenie lub treści cyfrowe należące do użytkownika i zostanie to spowodowane brakiem zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, naprawimy szkodę lub wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie.

 

 1. JAK MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE
  • Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszym Polityka prywatności.

 

 1. NIE ODPOWIADAMY ZA WIRUSY I NIE WOLNO ICH WPROWADZAĆ
  • Nie gwarantujemy, że nasza strona będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej. Powinieneś używać własnego oprogramowania zabezpieczającego przed wirusami.
  • Musisz nie nadużywać naszej strony internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.
  • Musisz nie próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony internetowej; serwera, na którym przechowywana jest nasza strona internetowa; lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej strony internetowej.
  • Musisz nie zaatakować naszą stronę internetową poprzez atak typu denial-of-service lub rozproszony atak typu denial-of-service.
  • Naruszając to postanowienie, popełniłbyś przestępstwo w myśl Computer Misuse Act 1990. Grupa ETB zgłosi każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będzie współpracować, ujawniając im tożsamość użytkownika.
  • W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej natychmiast ustanie.

 

 1. ZASADY UMIESZCZANIA LINKÓW NA NASZEJ STRONIE
  • Możesz zamieścić link do strony głównej naszej witryny, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, a także nie zaszkodzisz naszej reputacji ani jej nie wykorzystasz.
  • Musisz nie utworzyć link w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub aprobaty z naszej strony, w przypadku gdy nie istnieje.
  • Musisz nie utworzyć link do naszej strony internetowej na jakiejkolwiek stronie, która nie jest własnością użytkownika.
  • Nasza strona musi nie nie można umieszczać w ramkach na żadnej innej stronie, ani tworzyć linków do żadnej części naszej strony, poza stroną główną.
  • Grupa ETB zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez uprzedzenia.
  • Jeśli chcesz połączyć się z lub w jakikolwiek sposób wykorzystać jakąkolwiek treść na ETBSPAIN.COM (inną niż ta określona powyżej), skontaktuj się z nami pod adresem. hello@chrisa47.sg-host.com lub zadzwoń pod numer 00442039762443.
 1. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
  • Jeśli jesteś konsumentem, należy pamiętać, że niniejsze Warunki, ich przedmiot i tworzenie podlegają prawu Anglii i Wale Oboje zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.
  • Jeśli jesteś firmą, niniejsze Warunki, ich przedmiot i tworzenie (oraz wszelkie spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Anglii i Walii. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów w Anglii i Walii.
pl_PL